Archief van: maart 2022


Woo update #5: de zorgplichten in de Woo

Woo update #5: de zorgplichten in de Woo

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In artikel 2.4 Woo zijn twee zorgplichten opgenomen: een voor de documenten die het bestuursorgaan onder zich heeft (lid 1) en een voor de informatie die het bestuursorgaan verstrekt (lid 2, 4 en 5). Wat betekenen deze bepalingen voor organisaties waarop de Woo van toepassing is? In dit vijfde deel van onze blogreeks wordt op die vraag ingegaan.  (meer…)

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

In deze podcast behandelen we de Wet open overheid, ook wel bekend als de Woo. Op 1 mei aanstaande treedt de Woo in werking. Daarmee vervalt de Wob. Op verzoek van de VNG heeft ons kantoor een juridische handreiking opgesteld waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet en wat er verandert ten opzichte van de Wob. Tijdens het webinar “Grip op informatie” van de VNG licht Pels Rijcken advocaat Elisabeth Pietermaat de handreiking toe. Via de Lees meer optie kunt u de podcast beluisteren. (meer…)

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Kort gezegd is het doel van de Woo om overheden transparanter te maken, door overheidsinformatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken. Zo verwoordt de Woo de basisgedachte dat openbaarheid onlosmakelijk deel uitmaakt van overheidshandelen. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in één van de meest in het oog springende verschillen tussen de Wob en de Woo, te weten de uitvoerige regeling van de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie die is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Woo.

In dit blogbericht leest u welke veranderingen de Woo gaat brengen ten aanzien van de actieve openbaarmaking en wat er op dit moment bekend is over de gefaseerde invoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

(meer…)

Woo update #5: de zorgplichten in de Woo

Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hoofdstuk 5 van de Woo bevat de uitzonderingen op het uitgangspunt van de Woo dat informatie openbaar is. De systematiek komt overeen met de systematiek onder de Wob: ook in de Woo wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. In dit derde deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht in de uitzonderingsgronden ten opzichte van de Wob. De uitzondering voor persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad is besproken in Woo update #2.

(meer…)

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

Woo update #2 persoonlijke beleidsopvattingen en de Woo

Op grond van artikel 11, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden in beginsel persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad niet openbaar gemaakt. Artikel 11, tweede lid, Wob geeft de bevoegdheid van dit uitgangspunt af te wijken. Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wob. Artikel 5.2 Woo regelt de wijze waarop voortaan met (de openbaarmaking van) persoonlijke beleidsopvattingen moet worden omgegaan. In dit tweede deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

(meer…)