Categorie: Wet- en regelgeving


Woo update #8: bepalingen in de Woo voor journalisten, onderzoekers en andere personen met een beroepsmatig belang bij informatie

Woo update #8: bepalingen in de Woo voor journalisten, onderzoekers en andere personen met een beroepsmatig belang bij informatie

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De ambitie van de Woo is overheden transparanter te maken en informatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken. In Woo update #8 besteden we aandacht aan twee regelingen uit de Woo die specifiek van belang zijn voor personen met een beroepsmatig belang bij overheidsinformatie. U leest wat er is geregeld over de toegang tot informatie die geraadpleegd wordt voor onderzoek en wat personen met een beroepsmatig belang bij informatie kunnen doen als zij belemmeringen ervaren bij het zoeken naar informatie bij overheden.

(meer…)

Woo update #7: bijzondere informatieverstrekking

Woo update #7: bijzondere informatieverstrekking

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Informatie die niet voor eenieder openbaar kan worden gemaakt, kan straks mogelijk wel op grond van de Woo aan één of enkele personen worden verstrekt. Deze ‘bijzondere informatieverstrekking’ kan aan de orde zijn bij informatie die betrekking heeft op de verzoeker (artikel 5.5 Woo), als er klemmende redenen zijn om de verzoeker de gevraagde informatie niet te onthouden (artikel 5.6 Woo) of als het gaat om toegang tot informatie ten behoeve van onderzoek (artikel 5.7 Woo). Deze modaliteit is nieuw ten opzichte van de Wob, die niet voorziet in de mogelijkheid om de kring van personen aan wie de informatie beschikbaar wordt gesteld, te beperken.

In het zevende deel van onze blogreeks besteden we aandacht aan de verstrekking van informatie die betrekking heeft op de verzoeker en de verstrekking van informatie wegens klemmende redenen. De verstrekking van informatie ten behoeve van onderzoek komt aan de orde in ons volgende blog over de bepalingen in de Woo die specifiek in het leven zijn geroepen voor personen met een beroepsmatig belang bij informatie, zoals journalisten en wetenschappers.

(meer…)

Woo update #6: processtukken en de Woo

Woo update #6: processtukken en de Woo

Onder overheidsorganisaties kunnen verschillende processtukken berusten. Zo kunnen zij als procespartij betrokken zijn (geweest) bij een civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedure en daarom processtukken in bezit hebben. Daarnaast kunnen overheidsorganisaties in het strafrechtelijke domein beschikken over processtukken die in een strafrechtelijke procedure aan de orde zijn (geweest). Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wat betekent dat voor processtukken die onder overheidsorganisaties berusten? Kunnen die op grond van de Woo openbaar worden gemaakt? In deze Woo update wordt ingegaan op die vragen.

(meer…)

Woo update #5: de zorgplichten in de Woo

Woo update #5: de zorgplichten in de Woo

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In artikel 2.4 Woo zijn twee zorgplichten opgenomen: een voor de documenten die het bestuursorgaan onder zich heeft (lid 1) en een voor de informatie die het bestuursorgaan verstrekt (lid 2, 4 en 5). Wat betekenen deze bepalingen voor organisaties waarop de Woo van toepassing is? In dit vijfde deel van onze blogreeks wordt op die vraag ingegaan.  (meer…)

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

In deze podcast behandelen we de Wet open overheid, ook wel bekend als de Woo. Op 1 mei aanstaande treedt de Woo in werking. Daarmee vervalt de Wob. Op verzoek van de VNG heeft ons kantoor een juridische handreiking opgesteld waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet en wat er verandert ten opzichte van de Wob. Tijdens het webinar “Grip op informatie” van de VNG licht Pels Rijcken advocaat Elisabeth Pietermaat de handreiking toe. Via de Lees meer optie kunt u de podcast beluisteren. (meer…)

Woo update #7: bijzondere informatieverstrekking

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Kort gezegd is het doel van de Woo om overheden transparanter te maken, door overheidsinformatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken. Zo verwoordt de Woo de basisgedachte dat openbaarheid onlosmakelijk deel uitmaakt van overheidshandelen. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in één van de meest in het oog springende verschillen tussen de Wob en de Woo, te weten de uitvoerige regeling van de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie die is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Woo.

In dit blogbericht leest u welke veranderingen de Woo gaat brengen ten aanzien van de actieve openbaarmaking en wat er op dit moment bekend is over de gefaseerde invoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

(meer…)