Categorie: Wet- en regelgeving


Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hoofdstuk 5 van de Woo bevat de uitzonderingen op het uitgangspunt van de Woo dat informatie openbaar is. De systematiek komt overeen met de systematiek onder de Wob: ook in de Woo wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. In dit derde deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht in de uitzonderingsgronden ten opzichte van de Wob. De uitzondering voor persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad is besproken in Woo update #2.

(meer…)

Woo update #2 persoonlijke beleidsopvattingen en de Woo

Woo update #2 persoonlijke beleidsopvattingen en de Woo

Op grond van artikel 11, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden in beginsel persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad niet openbaar gemaakt. Artikel 11, tweede lid, Wob geeft de bevoegdheid van dit uitgangspunt af te wijken. Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wob. Artikel 5.2 Woo regelt de wijze waarop voortaan met (de openbaarmaking van) persoonlijke beleidsopvattingen moet worden omgegaan. In dit tweede deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

(meer…)

Woo update #1: overgangsrecht & de Woo

Woo update #1: overgangsrecht & de Woo

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Per diezelfde datum wordt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo bevat alleen overgangsrecht voor de openbaarmaking van informatie uit eigen beweging (actieve openbaarmaking; artikelen 10.2 en 10.2a Woo) en voor een aantal specifieke (documenten van) organen (artikelen 10.2b-10.2d Woo).

Wat betekent dat voor Wob-verzoeken die voor 1 mei 2022 zijn ingediend, maar waarop op of na 1 mei 2022 wordt beslist? Hoe zit het met beslissingen op bezwaar en de toetsing door de rechter vanaf 1 mei 2022? En per wanneer gaan de actieve openbaarmakingsplichten gelden? In dit eerste deel van de blogreeks Wet open overheid bespreken wij het overgangsrecht van de Woo en gaan wij op deze vragen in.

(meer…)

Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Aankomende wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen: meer lokale inspraak en burgerparticipatie mogelijk

In het regeerakkoord van Rutte III is afgesproken dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zou worden aangepast om de politieke controle over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Vier jaar later is het zo ver: de Eerste Kamer heeft op 14 december 2021 het wetsvoorstel “Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen” aangenomen om de Wgr op dit punt te wijzigen. In dit blogbericht zetten wij op een rij wat de aankomende wijzigingen in de Wgr zijn en welke gevolgen dit heeft voor bestaande en toekomstige gemeenschappelijke regelingen. Naar verwachting treden de wijzigingen op 1 juni 2022 in werking. (meer…)

De Wet toeristische verhuur van woonruimte maakt regulering vakantieverhuur mogelijk

De Wet toeristische verhuur van woonruimte maakt regulering vakantieverhuur mogelijk

Door de opkomst van digitale platforms zoals AirBnB en Booking.com is de toeristische verhuur van woonruimte het afgelopen decennium flink toegenomen. Soms leidt dit tot ongewenste effecten op de woningmarkt, de leefbaarheid van de stad, de veiligheid en het gelijke speelveld voor andere aanbieders van toeristische accommodatie. Bij gemeenten bleek behoefte te bestaan aan nieuwe instrumenten om deze ongewenste effecten te voorkomen en te bestrijden. Met ingang van 1 januari 2021 biedt de Wet toeristische verhuur van woonruimte deze instrumenten. In dit blog geven wij antwoorden op twee vragen. Om welke instrumenten gaat het? En wanneer kunnen gemeenten deze toepassen? (meer…)

Versterking positie lokale rekenkamers: verbeterruimte in afwachting van wetgeving

Versterking positie lokale rekenkamers: verbeterruimte in afwachting van wetgeving

Binnen de lokale democratie ondersteunt de rekenkamer de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn controlerende en kaderstellende rollen. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en is op die manier een belangrijk onderdeel van het stelsel van checks and balances binnen het gemeentebestuur. Althans, zo stond dit de wetgever voor ogen. In de praktijk bestaat een grote variëteit in de wijze waarop lokale overheden de rekenkamerfunctie vormgeven en uitvoeren. Uit onderzoek is gebleken dat het rekenkamerwerk niet in alle gemeenten even goed uit de verf komt. Er bestaan grote verschillen in lokale rekenkamercultuur en -activiteit. Die verschillen zijn om voor de hand liggende redenen ongewenst: het is de bedoeling dat er in elke gemeente gedegen rekenkameronderzoek plaatsvindt. Om de positie en het functioneren van de decentrale rekenkamers te versterken is sinds eind 2019 een voorstel voor de Wet versterking decentrale rekenkamers aanhangig bij de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de komst van nieuwe wetgeving stimuleert de minister van BZK alvast de revitalisering van de lokale rekenkamer met een inspiratiedocument om het bewustzijn van het belang van een goed functionerende rekenkamer te vergroten.

In dit blogbericht praten we u bij over de achtergronden en inhoud van het wetsvoorstel, de stand van zaken rondom de behandeling ervan en over de kort geleden door de minister van BZK gepubliceerde handreiking waarmee gemeenten al op korte termijn werk kunnen maken van verbetering van de effectiviteit van het functioneren van de rekenkamer en de samenwerking tussen rekenkamer en raad. (meer…)