Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

In deze podcast behandelen we de Wet open overheid, ook wel bekend als de Woo. Op 1 mei aanstaande treedt de Woo in werking. Daarmee vervalt de Wob. Op verzoek van de VNG heeft ons kantoor een juridische handreiking opgesteld waarin wordt ingegaan op de nieuwe wet en wat er verandert ten opzichte van de Wob. Tijdens het webinar “Grip op informatie” van de VNG licht Pels Rijcken advocaat Elisabeth Pietermaat de handreiking toe. Via de Lees meer optie kunt u de podcast beluisteren. Lees meer…

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Kort gezegd is het doel van de Woo om overheden transparanter te maken, door overheidsinformatie beter vindbaar en raadpleegbaar te maken. Zo verwoordt de Woo de basisgedachte dat openbaarheid onlosmakelijk deel uitmaakt van overheidshandelen. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in één van de meest in het oog springende verschillen tussen de Wob en de Woo, te weten de uitvoerige regeling van de actieve openbaarmaking van overheidsinformatie die is opgenomen in hoofdstuk 3 van de Woo.

In dit blogbericht leest u welke veranderingen de Woo gaat brengen ten aanzien van de actieve openbaarmaking en wat er op dit moment bekend is over de gefaseerde invoering van de verplichting tot actieve openbaarmaking van overheidsinformatie.

Lees meer…

Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Woo update #3: uitzonderingsgronden in de Woo

Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Hoofdstuk 5 van de Woo bevat de uitzonderingen op het uitgangspunt van de Woo dat informatie openbaar is. De systematiek komt overeen met de systematiek onder de Wob: ook in de Woo wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve uitzonderingsgronden. In dit derde deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht in de uitzonderingsgronden ten opzichte van de Wob. De uitzondering voor persoonlijke beleidsopvattingen bestemd voor intern beraad is besproken in Woo update #2.

Lees meer…

Van Wob tot Woo met Elisabeth Pietermaat

Woo update #2 persoonlijke beleidsopvattingen en de Woo

Op grond van artikel 11, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur (Wob) worden in beginsel persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad niet openbaar gemaakt. Artikel 11, tweede lid, Wob geeft de bevoegdheid van dit uitgangspunt af te wijken. Op 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid (Woo) in werking en vervalt de Wob. Artikel 5.2 Woo regelt de wijze waarop voortaan met (de openbaarmaking van) persoonlijke beleidsopvattingen moet worden omgegaan. In dit tweede deel van onze blogreeks worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht.

Lees meer…

Woo update #4: een ingrijpende herziening van de regeling voor de verplichting tot actieve openbaarmaking

Woo update #1: overgangsrecht & de Woo

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 mei 2022 in werking. Per diezelfde datum wordt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken. De Woo bevat alleen overgangsrecht voor de openbaarmaking van informatie uit eigen beweging (actieve openbaarmaking; artikelen 10.2 en 10.2a Woo) en voor een aantal specifieke (documenten van) organen (artikelen 10.2b-10.2d Woo).

Wat betekent dat voor Wob-verzoeken die voor 1 mei 2022 zijn ingediend, maar waarop op of na 1 mei 2022 wordt beslist? Hoe zit het met beslissingen op bezwaar en de toetsing door de rechter vanaf 1 mei 2022? En per wanneer gaan de actieve openbaarmakingsplichten gelden? In dit eerste deel van de blogreeks Wet open overheid bespreken wij het overgangsrecht van de Woo en gaan wij op deze vragen in.

Lees meer…